Gebruikersvoorwaarden

Het De Tuin Der Kunsten-platform is een initiatief van:

De Tuin Der Kunsten            
De Linde 6B
B-8840 Staden
België
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0896.950.288

Indien je vragen of opmerkingen hebt over ons of onze diensten, kan je ons steeds contacteren via:

Wij beloven spoedig te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen. Vermeld steeds alle nuttige informatie en contactdetails zodat we to-the-point kunnen antwoorden.

1. Introductie:

Het gebruik van ons Platform gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald in onze Gebruikersvoorwaarden (Hierna ook “Voorwaarden” genoemd). Onder Platform moet het geheel aan websites en applicaties onder de benaming De Tuin Der Kunsten ter beschikking gesteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot www.detuinderkunsten.be, verstaan worden. Zodra we verwijzen naar onze Voorwaarden impliceert dit eveneens een verwijzing naar onze Privacy & Cookie Verklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op het Platform vermeld staan.

Deze Voorwaarden gelden zowel voor ons, De Tuin Der Kunsten, als voor jou als Gebruiker. Je bent reeds een “Gebruiker” (Verder ook “Je” of “U” genoemd) zodra je ons Platform bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht een registratie. Zodra je gebruik maakt van ons Platform erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn, ongeacht de gebruiksvorm inclusief toekomstige verschijningsvormen.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze Voorwaarden.

Indien u gebruik maakt van ons Platform namens een bedrijf of een andere juridische entiteit bent u ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen De Tuin Der Kunsten en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

2 Het Gebruiksrecht, Registratie en Beperkingen.

Gebruiksrecht

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het De Tuin Der Kunsten Platform, inclusief de databank en de inhoud (kortweg: gebruiksrecht). De omvang van dit gebruiksrecht kan verschillen naargelang een eventuele registratie en de hoedanigheid van Gebruiker. Dit recht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Gebruiker geen recht om het Platform, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven.

De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten. Dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee. Indien de Gebruiker zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen moet zijn recht uitoefenen door middel van een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan De Tuin Der Kunsten, per post of per e-mail aan een van de adressen bovenaan deze Overeenkomst. De Tuin Der Kunsten verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

Afhankelijk van de toegankelijke functionaliteiten beschikt de Gebruiker over een recht om inhoud aan het Platform toe te voegen. Door inhoud op het Platform te plaatsen verschaft de Gebruiker aan De Tuin Der Kunsten een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is om de diensten van ons Platform aan te bieden. Deze licentie is van toepassing op alle types van intellectuele eigendomsrechten die betrokken zijn, zoals uitvoerig besproken in “artikel 7 Intellectuele Eigendom”.

Een Gebruiker die via het platform zijn goederen wil verkopen en aldus wil optreden als externe verkoper, heeft de mogelijkheid zich eerst te registreren als koper of gebruik te maken van de voorziene tool. De Tuin Der Kunsten  zal de potentiële verkopers eerst grondig screenen alvorens de registratie te aanvaarden. De externe verkoper zal specifieke voorwaarden moeten ondertekenen en zijn bankgegevens moeten achterlaten (iban/bic) zodat De Tuin Der Kunsten het ontvangen bedrag voor een verkoop naar de Verkoper kan doorstorten (exclusief de commissie).

Registratie

De toegang tot bepaalde functionaliteiten en specifieke informatie op ons Platform is beperkt tot geregistreerde Gebruikers. De geregistreerde gebruiker moet minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Het staat De Tuin Der Kunsten volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en ten allen tijde aan te passen.

Iedere registratie vereist de Gebruiker om een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. In functie van de hoedanigheid van de Gebruiker kan bepaalde informatie absoluut noodzakelijk zijn om te vermelden. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om achterhaalde informatie te corrigeren of verwijderen.

Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Een Gebruikersprofiel is niet overdraagbaar aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van De Tuin Der Kunsten. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij De Tuin Der Kunsten zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

De Tuin Der Kunsten houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen maar behoudt zich wel het recht voor de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt. Zie ‘remedies’ voor meer informatie omtrent onze mogelijke handelingen.

Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat dit gebruik niet in strijd mag zijn met onze Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde beginselen omtrent het internet. Volgende handelingen zijn dan ook absoluut verboden:

Indien Gebruikers inhoud kunnen toevoegen aan het Platform kunnen wij absoluut niet tolereren dat deze inhoud volgende kenmerken bevat: 

Remedies

De Tuin Der Kunsten behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met de gebruikersvoorwaarden en hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. De Tuin Der Kunsten behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel.

De Tuin Der Kunsten beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan De Tuin Der Kunsten de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken. De verwijdering van een Gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle toegevoegde inhoud impliceren. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist. De Gebruiker heeft in geen geval het recht om een terugbetaling of schadevergoeding te vragen voor de getroffen maatregelen.

Indien de Gebruiker van oordeel is dat De Tuin Der Kunsten deze maatregelen ten onrechte heeft ondernomen zal De Tuin Der Kunsten deze argumenten meenemen in haar beoordeling zonder dat zij verplicht is de oorspronkelijke maatregelen teniet te doen.

3 Onze verplichtingen

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

U kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijk Platform aan dat veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft een inspanningsverbintenis.

Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan ons Platform, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Ons Platform en de daarbij horende diensten worden aangeboden op ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.

We hebben het recht om de toegang tot ons Platform ten allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Inhoud op het Platform

De inhoud op ons Platform wordt zowel door De Tuin Der Kunsten als door onze Gebruikers en geautoriseerde derde partijen toegevoegd, al dan niet via geautomatiseerde processen. Ons Platform valt bijgevolg te kwalificeren als User Generated Content (UGC). Wij besteden de grootste zorg aan de informatie die op het Platform verschijnt zodat deze als volledig, correct, actueel en nauwkeurig te kwalificeren valt. Toch kunnen wij geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en kwantiteit van informatie op ons Platform en zijn wij  bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op het Platform. Het betreft een middelenverbintenis van De Tuin Der Kunsten waarbij alle nodige en redelijke maatregelen getroffen worden.

Stel dat bepaalde inhoud op ons Platform een schending van onze Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij ondernemen spoedig de gepaste maatregelen door (gehele of gedeeltelijke) wijzigingen, aanvulling of verwijdering.

De Gebruiker en geautoriseerde derde partij die inhoud op het Platform plaatst is ervoor verantwoordelijk dat deze inhoud steeds op de relevante en toepasselijke webpagina geplaatst wordt, steeds in een taal die begrijpelijk is voor de andere Gebruikers van het Platform en dat deze inhoud op geen wijze misleidend is.

Ons Platform bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van het Platform gebeurt steeds op eigen risico en uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor iedere mogelijke schade die veroorzaakt wordt door deze downloads en het verdere gebruik van die data.

Aansprakelijkheid

De Tuin Der Kunsten stelt haar platform “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking, dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciet garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid. De Tuin Der Kunsten is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan het absoluut maximum van €5.

De Tuin Der Kunsten is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade en reputatieschade. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief. 

De Tuin Der Kunsten is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Gebruiker of een derde indien De Tuin Der Kunsten conform de Gebruikersvoorwaarden, Privacy Statement en Cookie Policy handelt. De Tuin Der Kunsten sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Gebruikers en anderen op het Platform en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit.

De Tuin Der Kunsten sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan De Tuin Der Kunsten toerekenbaar is. De aansprakelijkheid voor lichamelijke schade en dood is uitgesloten in de mate van het wettelijk mogelijke. 

Indien De Tuin Der Kunsten door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is De Tuin Der Kunsten niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. De Tuin Der Kunsten is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van De Tuin Der Kunsten in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van De Tuin Der Kunsten veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om De Tuin Der Kunsten van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

4 Werking van de veiling

Na registratie kan elke Gebruiker ten allen tijde inloggen op de website van De Tuin Der Kunsten via zijn gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. De beheerder kan een Gebruiker echter ten allen tijde, zonder motivering, de toegang tot de veiling ontzeggen door zijn account te blokkeren.

Zolang de veiling loopt, kan elke geregistreerde Gebruiker die toegang heeft tot de website een bod doen op eender welk Kavel dat op dat moment in veiling is.

Een bod geschiedt op volgende wijze:

Tijdens de Veiling zien bieders enkel de ‘nickname’ van de hoogste bieder, nooit de echte naam.

Bij het aflopen van de Veiling kan er niet meer geboden worden en ontvangt de hoogste bieder een e-mail van het systeem met de melding dat het Kavel hem is toegewezen. Deze e-mail bevat tevens een link naar de web pagina waar men de online betaling kan uitvoeren. Een kavel wordt slechts gegund indien er minstens één maal op geboden is.

Ingeval er een minimumprijs moet gehaald worden, wordt die als instelprijs opgegeven in de beschrijving van het Kavel. Indien de Gebruiker ongewild een te hoog bod doet, wordt een pop-up voorzien om het bedrag te bevestigen. Dit gebeurt enkel in het geval een nieuw bod het dubbel van het huidige bod of de instelprijs is.  

De Tuin Der Kunsten kan op ieder ogenblik, zonder voorafgaandelijke bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of in de werkwijze aanbrengen. Dergelijke handelingen zullen geen invloed hebben op de werking van de lopende veilingen. De Tuin Der Kunsten kan daartoe de website (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken indien dit in de opvatting van De Tuin Der Kunsten noodzakelijk is. Geen enkele partij zal aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor geleden schade ingevolge deze wijzigingen aan de website en/of de werkwijze, noch ingevolge de (tijdelijke) beperking of het buiten gebruik zijn van de website. 

5 Links naar andere websites

De inhoud van ons Platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men ons Platform en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade. Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus raden wij aan om aandachtig de Gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

Het staat de Gebruiker in principe vrij een link, framed link of hyperlink naar ons Platform te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

6 Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook ons Platform en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde De Tuin Der Kunsten en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van ons Platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op ons Platform wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

Iedere Gebruiker die inhoud aan ons Platform toevoegt is verantwoordelijk voor de Intellectuele Eigendomsrechten die hier op rusten. De Gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan De Tuin Der Kunsten. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. Wij vragen opnieuw uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan ons te melden zodat we gepaste acties kunnen ondernemen; dit kan via info@detuinderkunsten.be

7 Verwerking van persoonsgegevens

Je beseft het niet altijd, maar een bezoek aan ons Platform betekent in zekere zin een verwerking van persoonsgegevens. De mate van verzameling en verwerking hangt uiteraard af van het gebruik en een eventuele registratie. Door de registratie stemt de Gebruiker ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken conform de doelstelling van ons platform. De informatie die verkregen wordt bij een registratie is noodzakelijk voor de goede werking van onze dienstverlening. Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens als een inbreuk op de huidige Voorwaarden. Iedere Gebruiker kan ervan op aan dat De Tuin Der Kunsten steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens en hiervan duidelijke en correcte informatie verschaft. Voor meer informatie over ons privacybeleid kan je steeds terecht op onze privacy statement en cookie statement.

Gebruikers die informatie en gegevens toevoegen aan het Platform zijn er zich van bewust dat deze gegevens als persoonsgegevens gekwalificeerd kunnen worden in de zin van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Verder “Privacywet” genoemd). Bijgevolg moet er sprake zijn van een geldige rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals de toestemming van de betrokkene of de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. De Gebruiker die persoonsgegevens toevoegt is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de rechtsgrond net als de naleving van de verdere verplichtingen uit de Privacywet.

8 Algemeen

Wij behouden ons de vrijheid om ons Platform en de daarbij horende diensten ten allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. De Gebruiker van onze diensten kan rekenen op bijkomende garanties indien de omstandigheden dit vereisen. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding geeft tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Voorwaarden in het gedrang komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze Voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Deze Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.  In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement KORTRIJK. 

9 Uw opmerkingen zijn onze zorg!

Het mag duidelijk zijn, ons Platform is er één voor en door Gebruikers opgesteld. Wij leggen de lat graag hoog voor onszelf en stellen daarom iedere hulp ter verbetering van ons Platform zeker op prijs en vragen je zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen.  Dit kan op info@detuinderkunsten.be.

Waar De Tuin der Kunsten overal kiemen plant

Blijf op de hoogte van de handel en wandel in De Tuin Der Kunsten

dit is een foutboodschap
Sluiten

Aanmelden

Meld je aan.

Wachtwoord vergeten?

Indien je nog geen account hebt, registreer je hier.

Aanmelden

Meld je aan.
Indien je nog geen account hebt, registreer je hier.

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten?

Vul hier jouw emailadres in en wij versturen je een link waarop je jouw wachtwoord kan resetten.

Afhaalinfo

Top