Verkoopsvoorwaarden

De website www.detuinderkunsten.be, alsook www.thegardenofarts.com is een initiatief van:

De Tuin Der Kunsten
De Linde 6B
B-8840 Staden
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0896.950.288

E-mail: info@detuinderkunsten.be en info@thegardenofarts.com

1. Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met De Tuin Der Kunsten in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd. Via het Platform wordt naar de koper verwezen als ‘tuinbezoeker’

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Kavel’: Eén of meer voorwerpen (of rechten) die als een geheel worden geveild en aan één koper worden toegeslagen. Via het Platform wordt naar een kavel verwezen als ‘kiem’.  

Veiling’: De verkoop op afstand via het internet voor de verkoop van Kavels via opbod die geschiedt via www.detuinderkunsten.be.

Zaken’: Eén of meerdere goederen en/of diensten. Via het Platform wordt naar zaken verwezen als ‘kiemen’.

Verkoper’: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met De Tuin Der Kunsten in een contractuele relatie staat om zaken te koop aan te bieden via het Platform. Via het Platform wordt naar de verkoper verwezen als ‘grondeigenaar’.

2. Inleiding

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kavels door De Tuin Der Kunsten aan de Koper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen deze Partijen. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

De Tuin Der Kunsten behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande veilingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

3. Aanbod en Aanvaarding;

3.1 Het Aanbod

Om deel te nemen aan de online veiling dient de Koper zich verplicht te registreren op de website van De Tuin Der Kunsten, conform de bepalingen zoals meegedeeld in onze disclaimer. De registratie en opslag van uw gegevens gebeurt overeenkomstig de wetgeving op de privacy en onze meegedeelde privacy verklaring.

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met betrekking tot onder deze Verkoopsvoorwaarden vallende overeenkomsten handelt, mede via een andere persoon of die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit dient zijn BTW-nummer kenbaar te maken.

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. De Tuin Der Kunsten engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de Zaken ter beschikking te stellen, inclusief gedetailleerde omschrijvingen en foto’s ter illustratie van de Zaken. Hiervoor baseert De Tuin Der Kunsten zich grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en/of leveranciers ter beschikking zijn gesteld. De Tuin Der Kunsten garandeert de authenticiteit van de Zaken die in de veiling worden geplaatst. 

Het aanbod op onze website betreft een uitnodiging aan de Koper om een bod te verrichten. Wij hebben de mogelijkheid om één of meerdere specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur en een minimumbedrag. U kan ervan op aan dat deze voorwaarden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout zal De Tuin Der Kunsten niet gebonden door dat aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door De Tuin Der Kunsten worden gecorrigeerd.

3.2 De Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief alle belastingen (Marge, BTW en andere taksen), voor zover van toepassing. Indien door de aard van het goed of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, dan wordt de manier waarop de prijs wordt berekend meegedeeld.

Onderstaande bid ranges worden op de website van De Tuin Der Kunsten toegepast:
            *          0-10 euro > 1 euro
            *          10-50 euro > 5 euro
            *          50-100 euro > 10 euro
            *          100-200 euro > 20 euro
            *          200-500 euro > 50 euro
            *          500-1000 euro > 100 euro
            *          1000-2000 euro > 200 euro
            *          2000-5000 euro > 300 euro
            *          5000-10.000 euro > 500 euro
            *          10.000 euro en meer > 1000 euro

Zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs:

*  4% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 0,01 tot en met € 50.000
*  3% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 50.000,01 tot en met € 200.000
*  1% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 200.000,01 tot en met € 350.000
*  0.5% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 350.000,01 tot en met € 500.000
*  0.25% van het deel van de verkoopprijs boven € 500.000

Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan € 12.500.
Dit volgrecht is van toepassing op het gehamerde bedrag, exclusief verzendkosten.

De Tuin Der Kunsten stelt alles in het werk om een volledige prijsbepaling weer te geven. Indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen berekend worden, dan wordt steeds het feit dat er eventueel dergelijke kosten van toepassing kunnen zijn meegedeeld. Deze kosten zijn steeds integraal voor rekening van de Koper.

Kiemen staan 21 dagen online vooraleer ze worden geveild.
Er worden kiemen geveild op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond tussen 20u en 22u, afhankelijk van het aanbod van kiemen.
Als Tuinbezoeker krijg je per veiling een naam toegewezen, op basis van de naam van een kunstenaar én afhankelijk van de categorie waarin je biedt. De Tuin Der Kunsten werkt niet met nummers.
 

3.3 De Aanvaarding

Wij voorzien een eenvoudige online veilingmethode voor het plaatsen van een bod. De koper is definitief verbonden vanaf plaatsing van het bod, onder opschortende voorwaarde dat de koper de hoogste bieder op het kavel is. Iedere bieder blijft zijn bod behouden zolang de koop niet definitief is.

De Tuin Der Kunsten zal na afloop van de veiling een bevestiging van aankoop versturen naar de hoogste bieder. Deze bevestiging volgt uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na afloop en geschiedt via email aan het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

De koop wordt definitief zodra de “hoogste bieder” tijdig en volledig alle formaliteiten en verbintenissen verbonden aan de plaatsing van zijn bod voldoet. De Tuin Der Kunsten heeft het recht de hoogste bieder te weigeren indien deze in gebreke blijft omtrent zijn formaliteiten en verbintenissen. In dat geval wordt de koop gegund aan de hoogste voorgaande bieder, dewelke vanaf dan “hoogste bieder” wordt. Daarnaast heeft De Tuin Der Kunsten recht op een schadevergoeding van de geweigerde hoogste bieder ter waarde van vijftig (50%) percent van het verschil tussen het zijn geweigerde bod en het hoogste voorgaande bod.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. De Tuin Der Kunsten kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.  Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

4. Levering en installatie.

4.1 Termijnen.

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt en verzonden, uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de orderbevestiging. In uitzonderlijke gevallen kan De Tuin Der Kunsten zichzelf een ruimere leveringstermijn toekennen, dewelke steeds binnen een redelijke termijn na de orderbevestiging wordt gecommuniceerd. Leveringstermijnen die op de website staan vermeld hebben slechts een indicatief karakter. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien De Tuin Der Kunsten er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal De Tuin Der Kunsten spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden.

4.2 Leveringsmethode.

Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald werd, heeft de koper keuze tussen verschillende leveringsmethodes;

De Koper heeft geen recht om de overeenkomst te beëindigen indien de leveringsmethode van zijn keuze niet mogelijk is. Mits onderling overleg heeft de koper de mogelijkheid om een alternatieve vervoerder, dewelke niet als keuze door de handelaar was geboden, aan te stellen. Vanaf terbeschikkingstelling aan de alternatieve vervoerder zal er sprake zijn van een levering.

De Tuin Der Kunsten neemt geen verantwoordelijkheid indien door een tekortkoming van de externe partij of door overmacht een levering te laat komt of een bestelling verloren raakt na verzending. Naar aanleiding van een verstuurde doch niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de verantwoordelijke vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Indien de verzending gebeurt door middel van een externe vervoerder is er sprake van levering zodra de bestelde Zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de eventuele kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor rekening van de Koper. Indien de Koper afwezig is op het ogenblik van levering moet de Koper de procedure die de externe vervoerder voorstelt volgen.

4.3 Risico en installatie.

Vanaf toewijzing liggen alle goederen voor rekening en risico van de koper. De Tuin Der Kunsten, noch de verkoper-opdrachtgever zijn aansprakelijk in het geval van ongeval, waterschade, diefstal, brand en of gelijk welke andere schade aan het Kavel. Het risico van de levering van de Zaken wordt gedragen door de Koper of een door hem aangewezen derde partij die de bestelde Zaken in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging, maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

De Koper is als enige uitsluitend verantwoordelijk voor de verdere installatie van de Zaken. De Koper bevestigt dat hij steeds kennis neemt van alle begeleidende informatie, installatie- en veiligheidsvoorschriften van de Zaak. Op uitdrukkelijke vraag van de Koper kan De Tuin Der Kunsten bepaalde gespecialiseerde derden vrijblijvend aanbevelen voor de installatie van de Zaken. De Tuin Der Kunsten is nooit een partij in de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en de Koper en is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze gespecialiseerde derden.

5. Betaling

De prijs zoals die wordt weergegeven in de aankoopbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Alle opmerkingen of klachten omtrent de prijs moeten binnen zeven (7) kalenderdagen na de aankoopbevestiging schriftelijk ter kennis gebracht worden van De Tuin Der Kunsten. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld via de betaalmethoden aangeboden in de aankoopbevestiging. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

De Tuin Der Kunsten neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

De beveiligde systemen van Europabank en iDEAL staan in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

De Koper kan een betalingsmiddel hanteren dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een bankoverschrijving. De Koper heeft een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf factuurdatum.

De Tuin Der Kunsten
Spanjestraat 218
B-8800 Roeselare
BNP-PARISBAS FORTIS: BE26 0017 1952 1929  
BIC : GEBABEBB

Indien de Koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. Een gebrekkige betaling geeft aanleiding tot het aanrekenen van een verwijlinterest ter hoogte van 15% op het openstaande bedrag, verhoogd met een vergoeding voor invordering ten belope van 15% van het gefactureerde bedrag, met als absolute minimum € 20 en een maximum van € 10.000. Dergelijke vergoedingen zijn automatisch en onmiddellijk verschuldigd. De Tuin Der Kunsten kan alle bijkomende (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terugvorderen van de Koper.

Bij niet-betaling of onvolledige betaling door de Gebruiker wordt na vijf (5) dagen een e-mail met de betalingsuitnodiging nogmaals verstuurd. Na tien (10) dagen volgt nog een herinnering. Ingeval de klant na vijftien (15) dagen nog niet heeft betaald, kan de veilingmeester beslissen om over te gaan tot onmiddellijke invordering, de koop te verbreken en het lot opnieuw in veiling te brengen of te gunnen aan de hoogste voorgaande bieder. De kosten voor hetzij de onmiddellijke invordering, hetzij om het lot opnieuw in veiling te brengen, hetzij het verschil tussen het hoogste bod en het voorgaande hoogste bod, zal ten laste zijn van de koper die niet tijdig aan zijn verplichtingen voldeed.

De Tuin Der Kunsten stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. De aanbieder behoudt steeds de eigendom van alle Zaken die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst. Dit ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Na betaling krijgt de Gebruiker een factuur voor deze aankoop indien dit bij de registratie vermeld werd. Hierbij kan eventueel een ander facturatie-adres (met eventueel firmanaam en BTW nummer) opgegeven worden. In dat geval genereert het systeem automatisch een factuur en verstuurt die per e-mail naar de klant.

6. Gebreken en klachten

De Tuin Der Kunsten heeft de ambitie om klanten tevreden te stellen over de geleverde Zaken en aangeboden dienstverlening. Toch kunnen we gebreken en klachten niet volledig uitsluiten.

De opdrachtgever of De Tuin Der Kunsten is niet aansprakelijk voor technische storingen waardoor de website niet volledig zou werken. De veilingmeester zal beslissen om hetzij de loten toe te wijzen op basis van de beschikbare biedingen, de veiling te verlengen of de loten terug in veiling te brengen. Geen enkele partij zal aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor geleden schade door een technische storing.

Indien de aanbieder van de Zaken een professionele aanbieder betreft, dan geniet de koper een garantie gelijk aan de termijn van één (1) jaar zoals voor tweedehands goederen, conform de bepaling van artikelen 1641 – 1649 Belgisch Burgerlijk Wetboek. Indien de aanbieder geen professionele koper betreft dan geniet de koper geen garantie, behoudens deze zoals bepaald in artikelen 1641 – 1649 Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Iedere Koper heeft recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt dezelfde garantietermijn van één (1) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de Zaken ontvangt, is deze ontvanger verplicht de Zaken op conformiteit nauwkeurig te onderzoeken. De Koper moet de volgende handelingen verrichten in geval van non-conformiteit:

  1. De Koper moet zijn klacht op een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze schriftelijk communiceren aan De Tuin Der Kunsten. De Koper moet zijn klacht op voldoende wijze motiveren, bij voorkeur met alle mogelijke technische middelen ter beschikking (foto – video). De klacht moet gecommuniceerd worden:
    1. Binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de levering, indien de Zaak(en) door een zichtbaar gebrek is aangetast.
    2. Binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de kennisname indien de Zaak gekenmerkt wordt door een verborgen gebrek.
    3. Uitzondering voor consumenten: binnen twee (2) maanden vanaf kennisname indien de Zaak gekenmerkt wordt door een verborgen gebrek. Dit alles in overeenstemming met de wettelijke garantieperiode.
  2. De Koper moet de Zaken terugzenden binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf zijn communicatie over de klacht. De gebrekkige Zaken moeten terug verzonden worden naar De Tuin Der Kunsten, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper.

De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De Tuin Der Kunsten raadt aan deze Zaken aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden.

De garantie is niet van toepassing op:

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de Zaken terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. De Tuin Der Kunsten is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Indien de Zaken ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal De Tuin Der Kunsten deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. De Tuin Der Kunsten is in dat geval vrij de Zaken voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn. 

7. Herroepingsrecht

7.2 Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?

Iedere Consument beschikt in principe over een herroepingsrecht. Volgens dit herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Zaak, alsnog vrij beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. De Tuin Der Kunsten hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

Het herroepingsrecht geldt enkel in de relatie tussen handelaar en Consument. In een overeenkomst tussen twee Consumenten of twee handelaren, zijn de regels inzake herroepingsrecht en consumentenbescherming niet van toepassing.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal De Tuin Der Kunsten de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. De Tuin Der Kunsten betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan De Tuin Der Kunsten meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende Zaken terug sturen naar De Tuin Der Kunsten, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft De Tuin Der Kunsten het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de Zaken aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. De Tuin Der Kunsten is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. De Tuin Der Kunsten verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

8. Overmacht

Indien De Tuin Der Kunsten door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is De Tuin Der Kunsten niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen en dit voor de duur van de overmacht. Een situatie van overmacht geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadeloosstelling en geen mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst.

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op onze Zaken blijven behouden bij De Tuin Der Kunsten en/of de rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van de Zaak zelf.

10. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken, wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van De Tuin Der Kunsten.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van De Tuin Der Kunsten, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar De Tuin Der Kunsten haar maatschappelijke zetel heeft.

Waar De Tuin der Kunsten overal kiemen plant

Blijf op de hoogte van de handel en wandel in De Tuin Der Kunsten

dit is een foutboodschap
Sluiten

Aanmelden

Meld je aan.

Wachtwoord vergeten?

Indien je nog geen account hebt, registreer je hier.

Aanmelden

Meld je aan.
Indien je nog geen account hebt, registreer je hier.

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten?

Vul hier jouw emailadres in en wij versturen je een link waarop je jouw wachtwoord kan resetten.

Afhaalinfo

Top